image image image image
Hedmark fengsel   Hedmark fengsel ble etablert 1. april 2010, da Hamar, Ilseng og Bruvoll fengsel ble slått sammen under en felles ledelse. Disse fengslene er nå organisert som avdelinger under Hedmark fengsel og fungerer tilnærmet likt som før sammenslåingen. Administrasjonen er lokalisert på Ilseng.
Kort om Ilseng Ilseng avdeling er en avdeling med lavt sikkerhetsnivå med 86 soningsplasser. På Ilseng soner de aller fleste korte dommer eller bøter. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for å håndtere mange innsettelser pr år og det er ca 1000 innsatte innom i løpet av et år.
Kort om Bruvoll Bruvoll avdeling er samme kategori som Ilseng avdeling og har 70 soningsplasser. Bruvoll ble opprettet som et midlertidig tiltak for å avvikle soningskø høsten 2006. I 2009 ble det etablert som et permanent fengsel og kom inn under Hedmark fengsel i 2010. På Bruvoll er det tilrettelagt for litt lengre dommer, men avdelingen tar også korttidssonere og bøtesonere. 
Kort om Hamar
Hamar avdeling er en avdeling med høyt sikkerhetsnivå (tidligere lukket avdeling). Høy sikkerhet avdeling håndterer varetektsinnsatte og domsinnsatte i tillegg til å bistå avdelingene med lavt sikkerhetsnivå med plasser ved behov. 

Salg av fengselsprodukter ved Hamar avdeling

Butikken er åpen torsdager fra kl 11:00 - 14:00


Du  finner oss i Grønnegt. 131 (i kjelleren på fengselet)

Annonse vedsalg

Annonse vedsalg Ilseng

Siste nytt fra Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen.no
Kriminalomsorgen.no
  • Nytt fengsel og fleire fengselsbetjentar
    Regjeringa føreslår oppstart av byggeprosjekt med nytt fengsel i Agder og at opptaket til fengselsbetjentutdanninga aukas med tre klasser.
  • Økt innsats mot overdoser etter løslatelse
    Seks fengsler setter nå inn tiltak for å redusere antall overdosedødsfall etter løslatelse. Det skjer i et prosjekt der fengslene, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Helsedirektoratet samarbeider for å få ned antallet overdosedødsfall.
  • Retningslinjer til straffegjennomføringsloven
    Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift om straffegjennomføring av 22. februar 2002 § 8-1. Revidert i sin helhet 27. oktober 2008. Retningslinjene for enkelte emner er revidert av Kriminalomsorgsdirektoratet i senere tid. Dato for siste revisjon av retningslinjene fremgår av toppteksten i det enkelte dokument. Endringer i straffegjennomføringsloven eller forskriften vil til enhver tid fremgå av Lovdata. Lov- og forskriftsbestemmelser er imidlertid gjengitt i oppdatert utgave. De enkelte paragrafer i straffegjennomføringsloven og forskrift til lov om straffegjennomføring mv. er plassert der de naturlig hører hjemme. Lovteksten står med uthevet skrift. Forskrift står i kursiv skrift. De enkelte punktene i retningslinjene utfyller lov- og forskriftstekst. Lovteksten, forskrift og retningslinjer skal anvendes sammen. Straffegjennomføringsloven forkortes slik: strgjfl Kapitteloversikt Generelle retningslinjer Kapittel 1. Lovens anvendelsesområde og generelle prinsipper for straffegjennomføring (§§ 1 - 4) Kapittel 1 A. Behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen (§§ 4a - 4e) Kapittel 1 B. Særlig om behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet (§§ 4f - 4k) Kapittel 2. Administrative bestemmelser mv. (§§ 5 - 9). Kapittel 3. Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner (§§ 10 - 45) Kapittel 4. Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov (§§ 46 - 52) Kapittel 5. Samfunnsstraff (§§ 53 - 60) ​Generelle retningslinjer Alminnelige prinsipper for behandlingen av innsatte Alminnelige prinsipper for sikkerhetsvurdering Sikkerhet, kontroll og disiplin Tilgang til regelverket m.v. Helsetjenesten i fengsel Dødsfall i fengsel Særregler for mindreårige innsatte og domfelte - ubetinget fengselsstraff Grunnloven § 20 - benådning Erstatning Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) Kapittel 1. Lovens anvendelsesområde og generelle prinsipper for straffegjennomføring § 1 Anvendelsesområde § 1a Straffegjennomføring i annen stat § 2 Formål § 3 Innhold § 4 Forvaltningssamarbeid Kapittel 1 A. Behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen § 4a Forholdet til andre lover § 4b Behandlingsansvarlig § 4c Formål med behandlingen av personopplysninger § 4d Hvem kriminalomsorgen kan behandle personopplysninger om § 4e Krav om forskriftsregulering av en behandling Kapittel 1 B. Særlig om behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet § 4f Formålet med behandlingen av personopplysninger i Infoflyt-systemet § 4g Kriminalomsorgens informasjonsplikt § 4h Den registrertes rett til innsyn § 4i Utlevering av personopplysninger til politiet og påtalemyndigheten § 4j Datatilsynets kontroll og virkemidler § 4k Forskrifter Kapittel 2. Administrative bestemmelser mv. § 5 Kriminalomsorgens organisatoriske inndeling § 6 Myndighet til å treffe avgjørelser § 7 Saksbehandlingsregler § 7a Opplysningsplikt overfor kriminalomsorgen § 7b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte § 8 Krav til tilsatte mv. § 9 Tilsynsråd Kapittel 3. Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner § 10 Gjennomføringsformer Særlig høyt sikkerhetsnivå § 10a Særregler for unge innsatte § 11 Innsettelse i fengsel og overgangsbolig § 12 Gjennomføring av straff i institusjon § 13 Gjennomføring av straff i sykehus § 14 Overføring mellom gjennomføringsformer § 15 Overføring til mindre restriktivt fengsel Særlige retningslinjer om overgangsboliger § 16 Gjennomføring av straff utenfor fengsel Straffegjennomføring med elektronisk kontroll § 16a Gjennomføring av subsidiær fengselsstraff ved bøtetjeneste § 17 Fellesskap med andre innsatte § 18 Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak § 19 Dagpenger § 20 Frigang § 21 Fritidsaktiviteter § 22 Lufting § 23 Religion og livssyn § 24 Reportasje og intervju § 25 Samarbeidsorganer § 26 Private eiendeler § 27 Undersøkelse av personer og gjenstander § 28 Undersøkelse av innsatte, rom og eiendeler § 29 Undersøkelser for å avdekke bruk av rusmidler mv. § 30 Postsending § 31 Besøk § 32 Telefonsamtaler § 33 Permisjon fra fengsel § 34 Fremstilling § 35 Straffavbrudd § 36 Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd § 37 Utelukkelse fra fellesskapet som forebyggende tiltak § 38 Bruk av tvangsmidler i fengsel § 39 Umiddelbar utelukkelse som følge av brudd ved gjennomføring av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner § 40 Reaksjon på brudd ved gjennomføring av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner § 41 Forberedelse til løslatelse § 42 Løslatelse fra fengselsstraff § 43 Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff § 44 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen § 45 Ny straffbar handling begått i prøvetiden Kapittel 4. Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov § 46 Generelle bestemmelser § 47 Plassering av innsatte § 48 (Opphevet ved lov 28 juni 2002 nr. 55 (ikr. 1 okt 2002 iflg. res. 28 juni 2002 nr. 647).) § 49 Arbeid, opplæring, program og andre tiltak § 50 Adgang til å bruke egne penger § 51 Helsetjeneste § 52 Andre bestemmelser Kapittel 5. Samfunnsstraff § 53 Innholdet i samfunnsstraffen § 54 Krav til den domfelte § 55 Forebyggende rusforbud § 56 Undersøkelser i forbindelse med fastsatte vilkår eller rusforbud, eller som følge av mistanke om at den domfelte møter påvirket § 57 Straffavbrudd § 58 Reaksjon på brudd § 59 Ny straffbar handling § 60 IkrafttredelseKriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive